Przejdź do treści

Ubezpieczenie do Karty Pobytu

Karta Pobytu jest dokumentem wydawanym obcokrajowcom w celu potwierdzenia jego tożsamości w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oraz całej Strefy Schengen). Jednocześnie, Karta Pobytu wraz z dokumentem podróży (paszportem) uprawnia cudzoziemca do:

  • wielokrotnego wjazdu na terytorium Polski oraz innych krajów Strefy Schengen,
  • przebywania na terytorium innych krajów Strefy Schengen maksymalnie przez 90 dni w każdym (dowolnym) okresie 180 dni

bez konieczności uzyskania wizy.

Karta Pobytu jest wydawana jest przez wojewodę, na podstawie wniosku złożonego w wydziale ds. cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim oraz decyzji o udzieleniu:

  • zezwoleniu na pobyt czasowy (od 3 miesięcy do 3 lat) – np. na studia, do pracy sezonowej, pracy i pobytu, pracy pracownika oddelegowanego, wykonywania działalności gospodarczej, pobytu z rodziną, pracy po studiach na polskiej uczelni (absolwent), dla badaczy, naukowców, stażystów i wolontariuszy,
  • zezwoleniu na pobyt stały (na czas nieoznaczony),
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (na czas nieoznaczony),
  • statusu uchodźcy.

Dokumentem wymaganym przy składaniu wniosku o wydanie Karty pobytu jest potwierdzenie posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemca na terenie RP. Ubezpieczenie zdrowotne powinno być ważne na dzień wydania decyzji przez okres ważności Karty Pobytu. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia cudzoziemca w Polsce.


"W razie odmowy wydania Karty Pobytu lub pozowolenia na pobyt czasowy otrzymasz zwrot kosztów ubezpieczenia, w pełnej wysokości."

Ubezpieczenie medyczne Europe Insurance dla obcokrajowców jest ważne w Polsce, a także w innych krajach Europy czy obszaru Schengen. Może być zawarte na okres od 1 dnia do 3 lat. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców Europe Insurance pokrywa koszty leczenia tj. pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, transport medyczny, refundację leków, pomoc dentystyczną, repatriację w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia w wariancie podstawowym to 60 000 euro lub 150 000 euro w wariancie rozszerzonym. Jest ubezpieczeniem medycznym spełniającym wszelkie wymogi prawne przy składaniu wniosku o Kartę Pobytu.

Ubezpieczenie Europe Insurance jest dedykowane cudzoziemcom ze wszystkich krajów, ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie o pracę w Polsce bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz formę zatrudnienia. Europe Insurance jest ubezpieczeniem kosztów leczenia w Polsce, w całej Strefie Schengen oraz innych krajach Europy dla m.in. kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym z Białorusi, Ukrainy czy innych krajów.

Posiadając podróżne ubezpieczenie medyczne Europe Insurance dla cudzoziemców do Karty Pobytu, w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoba ubezpieczona może skontaktować się z Medycznym Centrum Pomocy Assistance (24h na dobę, 7 dni w tygodniu) w celu uzyskania niezbędnej pomocy medycznej (np. wizyta lekarska, hospitalizacja, transport medyczny). Pomoc medyczna orgaznizowana jest przez ubezpieczyciela w całej Europie.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Oblicz składkę podróżnego ubezpieczenia medycznego Europe Insurance już teraz! To zajmujmie Ci zaledwie kilka sekund.

Przelicz Składkę »

Sprawdź także: